Cung cấp khí P10 (khí hỗn hợp 10% khí CH4 và 90% khí Argon) và khí Oxy 5.0 cho Xi măng Hoàng Long