Số UN là gì?

Số UN là gì?

Số UN là gì? Số UN hoặc ID của Liên Hợp Quốc là những con số có bốn chữ số xác định các chất độc hại, các sản phẩm (như chất nổ, chất lỏng dễ cháy, chất độc hại,…) trong khuôn khổ của vận tải quốc tế.

Đặc điểm của Số UN là gì?

Một số chất độc hại có số UN riêng của chúng (ví dụ như acrylamide có số UN là UN2074). Trong khi các nhóm hoá chất hoặc các sản phẩm có tính chất tương tự nhận được một số UN thông thường. Ví dụ như chất lỏng dễ cháy, không có quy định khác, có số UN là: UN1993. Một hóa chất ở trạng thái rắn của nó có thể nhận được một số UN khác với giai đoạn lỏng nếu đặc tính nguy hiểm của nó khác biệt đáng kể; chất với mức độ khác nhau của sự tinh khiết (hoặc nồng độ trong dung dịch) cũng có thể nhận được các số khác nhau của Liên Hợp Quốc.

Ví dụ về số UN:

UN 1001 – Acetylene C2H2 hòa tan

UN 1002 – Không khí nén

UN 1003 – Không khí, khí hóa lỏng, chất lỏng siêu lạnh, không áp lực

UN 1004 – Hiện không còn sử dụng

UN 1005 – Amoniac khan

UN 1006 – Argon, khí nén

UN 1951                             Argon, chất lỏng làm lạnh (chất lỏng lạnh

UN 195                 Ethylene oxide và carbon dioxide hỗn hợp với không quá 9 phần trăm ethylene oxide

UN 1953                               Khí nén, chất độc, chất cháy

UN 1954                               Khí nén, chất cháy

UN 1955                               Khí nén, chất độc

UN 1956                               Khí nén

UN 1961                               Ethane, chất lỏng làm lạnh

UN 196                 Ethylene, nén áp suất

UN 1963                               Helium, chất lỏng làm lạnh (chất lỏng lạnh

UN 1964                               Hydrocarbon hỗn hợp khí, nén áp suất

UN 1965                               Hydrocarbon hỗn hợp khís, liquefied, n.o.s.

UN 1966                               Liquid hydrogen, chất lỏng làm lạnh (chất lỏng lạnh

UN 1970                               Krypton, chất lỏng làm lạnh (chất lỏng lạnh

UN 1971                               Methane, nén áp suất hoặckhí tự nhiên, nén áp suất

UN 197                 Methane, chất lỏng làm lạnh (chất lỏng lạnh khí tự nhiên, chất lỏng làm lạnh (chất lỏng lạnh)

UN 1977                               Nitrogen, chất lỏng làm lạnh

……………………..

Số UN là gì?

Số UN có dải số từ UN0001 đến UN3506 và được định ra bởi Ủy ban Chuyên gia Liên Hợp Quốc về Vận chuyển Hàng hoá Nguy hiểm. Các số này được công bố là một phần của Khuyến cáo về Vận chuyển Hàng hoá Nguy hiểm, còn được gọi là Sách Cam. Những khuyến cáo này được thông qua bởi các tổ chức quản lý chịu trách nhiệm về các chế độ vận tải khác nhau.

Không có số UN phân bổ cho các chất không độc hại. Những chất không độc hại đơn giản là sẽ không có số UN.

Các bạn có thể xem danh mục các số UN tại đây

Nguồn Wikipedia Việt Nam