View:
  • sua may cat 110Kv (6)

    Sửa máy cắt cao thế 110kV

    Hiện nay nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, do quá trình công nghiệp hóa. Lưới điện liên tục được mở rộng, mạch bắc nam 1, 2,3. Trong lưới điện cần có các trạm biến áp cao thế 110-500kv. Trong trạm máy cắt là phần tử không thể thiếu. Tuy nhiên máy cắt 110kv cũng hay bị hỏng, rò rỉ khí SF6. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa máy cắt cao thế 110kV.

    Dịch vụ sửa chữa máy cắt cao thế. Repairing 110kV . high voltage circuit breaker

    Currently, the demand for electricity is increasing due to the process of industrialization. Power grid is continuously expanded, north-south circuit 1, 2, 3. In the power grid, there should be 110-500kv high voltage transformer stations. In the breaker station is an indispensable element. However, 110kv circuit breakers are also often damaged, leaking SF6 gas. We provide 110kV high voltage circuit breaker repair service.