Sort By:
View:
  • Người dùng phải hút khí Sf6 đã qua sử dụng, bơm khí sf6 mới vào. Từ đó xuất hiện công việc hút, lọc, nạp khí SF6. Và chúng tôi, cung cấp dịch vụ hút nạp khí sf6.

    Dịch vụ hút nạp khí sf6

    Trong quá trình sử dụng khí SF6, qua một thời gian, chất lượng khí suy giảm do lẫn tạp chất. Người dùng phải hút khí Sf6 đã qua sử dụng, bơm khí sf6 mới vào. Từ đó xuất hiện công việc hút, lọc, nạp khí SF6. Và chúng tôi, cung cấp dịch vụ hút nạp khí sf6.

    Dịch vụ hút, lọc, nạp khí SF6 đã qua sử dụng

    In the process of using SF6 gas, over a period of time, the quality of the gas degrades due to impurities. The user must suck in the used Sf6 gas, and then pump the new sf6 in. From there appeared the work of sucking, filtering, and charging SF6 gas. And we, provide sf6 air intake service.