30,000,000 đ

In Stock

Dịch vụ hút nạp khí sf6

Trong quá trình sử dụng khí SF6, qua một thời gian, chất lượng khí suy giảm do lẫn tạp chất. Người dùng phải hút khí Sf6 đã qua sử dụng, bơm khí sf6 mới vào. Từ đó xuất hiện công việc hút, lọc, nạp khí SF6. Và chúng tôi, cung cấp dịch vụ hút nạp khí sf6.

Dịch vụ hút, lọc, nạp khí SF6 đã qua sử dụng

In the process of using SF6 gas, over a period of time, the quality of the gas degrades due to impurities. The user must suck in the used Sf6 gas, and then pump the new sf6 in. From there appeared the work of sucking, filtering, and charging SF6 gas. And we, provide sf6 air intake service.

Mô tả

Dịch vụ hút nạp khí sf6

Trong quá trình sử dụng khí SF6, qua một thời gian, chất lượng khí suy giảm do lẫn tạp chất. Người dùng phải hút khí Sf6 đã qua sử dụng, bơm khí sf6 mới vào. Từ đó xuất hiện công việc hút, lọc, nạp khí SF6. Và chúng tôi, cung cấp dịch vụ hút nạp khí sf6.

Dịch vụ hút, lọc, nạp khí SF6 đã qua sử dụng

In the process of using SF6 gas, over a period of time, the quality of the gas degrades due to impurities. The user must suck in the used Sf6 gas, and then pump the new sf6 in. From there appeared the work of sucking, filtering, and charging SF6 gas. And we, provide sf6 air intake service.

Ai là người cần dịch vụ hút nạp khí Sf6

Khách hàng thường xuyên sử dụng khí SF6 là các đơn vị sử dụng máy cắt trung, cao thế. Trước hết cần bơm khí sf6 vào buồng, khoang chứa máy cắt. Đặc biệt máy cắt GIS ngày càng được sử dụng nhiều, do nhưng ưu điểm của nó. Những đơn vị này thường không có thiết bị và nhân lực có chuyên môn để làm các công việc kỹ thuật hút, lọc, nạp khí SF6

Who needs Sf6 . air intake service?

Customers who regularly use SF6 gas are units using medium and high voltage circuit breakers. First of all, it is necessary to inject sf6 gas into the chamber, the compartment containing the breaker. In particular, GIS cutters are increasingly used, due to its advantages. These units often do not have the equipment and qualified personnel to do the technical work of sucking, filtering, and charging SF6 gas.

Tại sao phải lọc khí SF6

Khi sử dụng khí SF6, theo quy định của các công ước quốc tế, không cho phép xả khí Sf6 ra môi trường. Do vậy việc lọc khí SF6 là bắt buộc.

Khi khách hàng cần các dịch vụ hút SF6, lọc khí Sf6, thanh lý các chai, bồn Sf6 khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi. Alo số 0902336426, hoặc email sales@kattashop.com

Why filter SF6

When using SF6 gas, according to the provisions of international conventions, it is not allowed to release Sf6 gas into the environment. Therefore, SF6 air filtration is mandatory.

When customers need SF6 suction services, Sf6 air filtration, liquidation of Sf6 bottles and tanks, please contact us. Call 0902336426, or email sales@kattashop.com

You may also like…