Số UN là gì?

Số UN hoặc ID của Liên Hợp Quốc là những con số có bốn chữ số. Xác định các chất độc hại, các sản phẩm (như chất nổ, chất lỏng dễ cháy, chất độc hại,…). Trong khuôn khổ của vận tải quốc tế.

Đặc điểm của Số UN là gì?

Một số chất độc hại có số-UN riêng của chúng. (ví dụ như acrylamide có UN là UN2074). Trong khi các nhóm hoá chất hoặc các sản phẩm có tính chất tương tự nhận được một số UN thông thường. Ví dụ như chất lỏng dễ cháy, không có quy định khác, có UN là: UN1993. Một hóa chất ở trạng thái rắn của nó có thể nhận được một UN khác với giai đoạn lỏng. Nếu đặc tính nguy hiểm của nó khác biệt đáng kể. Chất với mức độ khác nhau của sự tinh khiết cũng nhận được các số khác nhau của Liên Hợp Quốc.

Số UN là gì?

Số UN là gì? Số UN hoặc ID của Liên Hợp Quốc là những con số có bốn chữ số xác định các chất độc hại, các sản phẩm (như chất nổ, chất lỏng dễ cháy, chất độc hại,…) trong khuôn khổ của vận tải quốc tế. Đặc điểm của Số UN là gì? Một số … Đọc tiếp