70,000,000 đ

In Stock

Bán bồn lỏng xl45 dàn hóa

Khi khách hàng dùng lưu lượng khí như Ar, N2, O2 .. với dung lượng vừa, bên cạnh nhóm chai, khách hàng có thể dùng những chiếc bồn XL45. chúng tôi có bán bồn lỏng xl45 dàn hóa.

Sell liquid tank xl45 staging

When customers use gas flow such as Ar, N2, O2 .. with medium capacity, besides the bottle group, customers can use XL45 tanks. we sell liquid tank xl45 staging.

Mô tả

Bán bồn lỏng XL45 dàn hóa hơi

Khi khách hàng dùng lưu lượng khí như Ar, N2, O2 .. với dung lượng vừa, bên cạnh nhóm chai, khách hàng có thể dùng những chiếc bồn XL45. chúng tôi có bán bồn lỏng xl45 dàn hóa.

Đơn vị bán bồn lỏng XL45 và dàn hóa

Khách hàng dùng lưu lượng lớn, không muốn thay chai liên tục trong quá trình sử dụng, thí có thể dùng các bồn XL45 để sử dụng ổn định. When customers use gas flow such as Ar, N2, O2 .. with medium capacity, besides the bottle group, customers can use XL45 tanks. we sell liquid tank xl45 staging.

Bồn XL45 và dàn hóa vận hành như thế nào?

Bồn XL 45 thường có dung tích 175 lít. sức chứa 150 lít.  Áp xuất làm việc thường từ 17 bar – 30 bar. Bên cạnh đó, các bồn cần được để trong khung có bánh xe, để dễ di chuyển trong quá trình nạp, sử dụng.

Bồn XL45 có 2 lớp, giữa hai lớp là chân không, và hệ thống ống dẫn, van. Trên bồn XL 45 có nhiều van khác nhau, với mục đích khác nhau. Khách hàng cần mua bồn XL45 và dàn hóa liên hệ chúng tôi số điện thoại 0902336426 để chúng tôi tư vấn kỹ càng.

XL 45 tanks usually have a capacity of 175 liters, a capacity of 150 liters, working pressure is usually from 17 bar – 30 bar. In addition, the tanks need to be placed in a frame with wheels, for ease of movement during loading and using.

XL45 tank has 2 layers, between the two layers is a vacuum, and a system of pipes and valves. On the XL 45 tank there are many different valves, with different purposes. Customers who need to buy XL45 tanks and arrange them. Please contact us at 0902336426 for detailed advice.

Lắp đặt vận hành bồn XL45 và dàn hóa hơi

Khi sử dụng hệ thống bồn lỏng XL45 dàn hóa.  Khách hàng cần có những thiết bị sau. Bồn XL45, Dàn hóa, dây dẫn lạnh, van điều áp.Installation and operation of XL45 tank and evaporator. When using the collimating XL45 liquid tank system, customers need the following equipment. XL45 tank, Seamless unit, refrigerant line, pressure regulator valve.

You may also like…