150,000,000 đ

In Stock

Sửa máy cắt cao thế 110kV

Hiện nay nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, do quá trình công nghiệp hóa. Lưới điện liên tục được mở rộng, mạch bắc nam 1, 2,3. Trong lưới điện cần có các trạm biến áp cao thế 110-500kv. Trong trạm máy cắt là phần tử không thể thiếu. Tuy nhiên máy cắt 110kv cũng hay bị hỏng, rò rỉ khí SF6. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa máy cắt cao thế 110kV.

Dịch vụ sửa chữa máy cắt cao thế. Repairing 110kV . high voltage circuit breaker

Currently, the demand for electricity is increasing due to the process of industrialization. Power grid is continuously expanded, north-south circuit 1, 2, 3. In the power grid, there should be 110-500kv high voltage transformer stations. In the breaker station is an indispensable element. However, 110kv circuit breakers are also often damaged, leaking SF6 gas. We provide 110kV high voltage circuit breaker repair service.

Mô tả

Sửa máy cắt cao thế 110kV

Hiện nay nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao, do quá trình công nghiệp hóa. Lưới điện liên tục được mở rộng, mạch bắc nam 1, 2,3. Trong lưới điện cần có các trạm biến áp cao thế 110-500kv. Trong trạm máy cắt là phần tử không thể thiếu. Tuy nhiên máy cắt 110kv cũng hay bị hỏng, rò rỉ khí SF6. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ sửa máy cắt cao thế 110kV.

Dịch vụ sửa chữa máy cắt cao thế. Repairing 110kV . high voltage circuit breaker

Currently, the demand for electricity is increasing due to the process of industrialization. Power grid is continuously expanded, north-south circuit 1, 2, 3. In the power grid, there should be 110-500kv high voltage transformer stations. In the breaker station is an indispensable element. However, 110kv circuit breakers are also often damaged, leaking SF6 gas. We provide 110kV high voltage circuit breaker repair service.

Đơn vị nào cung cấp tốt dịch vụ bảo trì trạm biến áp 110Kv và sửa máy cắt cao thế 110kV

Thông thường các công ty dịch vụ kỹ thuật điện sẽ tổ chức việc sửa chữa các trạm biến áp, các máy cắt. Tuy nhiên do số lượng công trình cao thế ngày một nhiểu. Số trạm điện cao thế tư nhân do các hộ tiêu thụ và sản xuất, phân phối điện xây dựng liên tục. Nên sự cố hỏng máy cắt, đặc biệt máy cắt 110kv nhiều. Nên chúng tôi ABB gas & electric chúng tôi có sửa chữa máy cắt, lọc dầu máy biến áp.

Sự cố hư hỏng máy cắt cao thế 110Kv, Which unit provides good maintenance service for 110kv substation and 110kV . high voltage circuit breaker

Usually electrical engineering service companies will organize the repair of substations and circuit breakers. However, due to the number of high-voltage projects increasing day by day. Number of private high-voltage power stations built continuously by households that consume, produce, and distribute electricity. Therefore, the breakdown of the circuit breaker, especially the 110kv breaker, is much. So we ABB gas & electric, we repair breaker, filter transformer oil.

Quý khách hàng liên hệ tư vấn

Điện thoại:  0902336426

Email: sales@kattashop.com

You may also like…